Vårt credo

I drygt 60 år har Vårt Credo varit alla J&J-medarbetares ledstjärna som visat på deras ansvar gentemot konsumenter, medarbetare, samhälle och aktieägare. Det ursprungliga dokumentet skrevs av Robert Wood Johnson Jr, som ledde företaget 1932-63. Han var son till företagets grundare, som också hette Robert Wood Johnson.

Dokumentet, som skrevs 1943 inför den amerikanska börsintroduktionen 1944, heter Our Credo på engelska och finns översatt till 36 språk. Credo härstammar från latinet och betyder lärosats, trosbekännelse.

 

Så här lyder Vårt Credo

Vi har i första hand ansvar gentemot de läkare,
sköterskor, patienter, föräldrar och alla andra
som använder våra produkter och tjänster.
För att kunna tillgodose deras behov måste
allt vi gör vara av hög kvalitet.
Vi måste oavbrutet sträva efter att reducera
våra kostnader för att hålla rimliga priser.
Kundernas beställningar måste expedieras
snabbt och korrekt.
Våra leverantörer och distributörer måste ha
möjlighet att göra en skälig vinst.

 

Vi känner ansvar gentemot våra medarbetare, de män
och kvinnor som arbetar hos oss över hela världen.
Var och en måste betraktas som en individ och
respekteras för sitt eget värde och sina egna förtjänster.
Medarbetarna måste känna trygghet i sitt arbete.
Lönerna måste vara rättvisa och stå i relation till
den personliga insatsen.
Arbetsförhållandena ska vara hygieniska,
välordnade och säkra.
Vi måste vara öppna för olika sätt att stödja
våra medarbetare i deras familjeansvar.
Medarbetarna måste känna att de har möjlighet
att komma med förslag och klagomål.
Alla, som är kvalificerade, ska ha samma möjlighet
till anställning, utveckling och avancemang.
Vi måste ha kompetenta ledare som handlar
korrekt och etiskt riktigt.

 

Vi känner ansvar gentemot det samhälle vi lever
och arbetar i, såväl lokalt som globalt.
Vi måste sträva efter att vara goda medborgare,
stödja samhällsverksamhet och socialt arbete samt
bära vår del av skatterna.
Vi måste uppmuntra förbättringar i samhället,
samt verka för bättre hälsa och utbildning.
Vi måste underhålla den egendom vi har
förmånen att förfoga över samt skydda miljön
och naturens tillgångar.

 

Slutligen har vi ett ansvar gentemot våra aktieägare.
Verksamheten måste ge en rimlig vinst.
Vi måste experimentera med nya idéer.
Forskningen måste fortsätta, utvecklingsprogram
initieras och misstag betalas.
Ny utrustning måste köpas, nya lokaler anskaffas
och nya produkter lanseras.
Reserver måste skapas för att klara ogynnsamma tider.
Arbetar vi efter dessa principer, bör aktieägarna
få en rimlig ersättning.