Vårt miljöarbete

Vi har ett ansvar för att skydda den miljö som vi är verksamma i. Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan i alla led. Det innebär att vi alltid väger in bedömning av miljö, hälsa och arbetsmiljöaspekter vid val av råvaror, utformning av tillverkningsprocesser, transporter, resursförbrukning, förpackningsmaterial och avfallshantering.

Ständiga förbättringar är en del av vårt dagliga arbete. Därför har vi valt att certifiera oss enligt kraven i de internationella standarderna ISO 14001 för yttre miljö och OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Varje år sätter vi mätbara mål för vad som ska uppnås i miljö- och arbetsmiljöarbetet. Baserat på målen upprättas handlingsplaner och aktiviteter för att uppfylla målen. Resultatet av vårt miljöarbete granskas regelbundet, både genom företags- och koncerninterna miljörevisioner men också vid externa miljörevisioner från Det Norske Veritas.

Läs vår Miljöpolicy - klicka här.

Här kan du läsa vår Miljöpolicy på engelska - klicka här.

Certifikat för ISO 45001 - klicka här

Miljö- och arbetsmiljöcertifiering, ISO 14001 - klicka här

Hållbar utveckling

Vi ingår i det globala hälsovårdsföretaget Johnson & Johnson som har verksamhet i över 60 länder. Hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande har en hög prioritet för koncernen. Även inom dessa områden sätts globala mål som vi i Helsingborg bidrar till att uppfylla.

Här kan du läsa vår hållbarhetsredovisning för 2017: Hållbarhetsredovisning 2017

Klicka här för Sustainability Report 2017 om vill du veta mer om hur Johnson & Johnson arbetar med hållbar utveckling.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt miljöarbete eller vill ha mer information, se sidan Kontakt.